Αθηναϊκή Αναπτυξιακή Α.Ε.

Σύμβουλοι Διοίκησης & Επένδυσης

To πρόγραμμα climascape «Ανάπτυξη πλατφόρμας και πολυκριτηριακής εφαρμογής για την πρόβλεψη, ανίχνευση και διαχείριση κινδύνων λόγω κλιματικής αλλαγής σε χώρους μείζονος πολιτιστικού καιτουριστικού ενδιαφέροντος–εφαρμογή για επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία του καταλόγου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO», με κωδικό MIS 5032809 (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-04044) εντάσσεται στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το πρόγραμμα CLIMASCAPE είναι μια διεπιστημονική έρευνα που επιχειρεί να συμβάλει στην προστασία των αρχαιολογικών χώρων από τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής μέσα από το τρίπτυχο «πρόβλεψη, ανίχνευση, διαχείριση»

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη μίας πολυκριτηριακής πλατφόρμας που θα υποστηρίζει, την πρόβλεψη, την ανίχνευση και την διαχείριση κινδύνων που συναρτώνται με την κλιματική αλλαγή (συμπεριλαμβανόμενων των ακραίων καιρικών φαινομένων), επιλεγμένων αρχαιολογικών χώρων σε εξωαστικές περιοχές που εντάσσονται στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Η προστασία των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αποτελεί κεντρική προτεραιότητα των φορέων που δραστηριοποιούνται για την προστασία του πολιτιστικού αποθέματος, (UNESCO,  ICOMOS,  ICOM). Πρόσφατα στην προτεραιότητα αυτή συνέκλινε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τόσο από το πρίσμα της προστασίας του πολιτιστικού κεφαλαίου, όσο και από τη σκοπιά της βιωσιμότητας του τουρισμού που αναπτύσσεται σε ζώνες που περιλαμβάνουν αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία.