Οι Υπηρεσίες μας

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ειδικεύεται στην εκπόνηση, παρακολούθηση, διαχείριση και υλοποίηση Επιχειρηματικών και Επενδυτικών Σχεδίων, μέσω παρεχόμενων χρηματοδοτικών κίνητρων από́ Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς Πόρους (π.χ. ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος κλπ), για το σύνολο των κλάδων δραστηριότητας της οικονομίας.

 

Τα στελέχη της Εταιρίας διαθέτουν πολυετή εμπειρία στην εκπόνηση στρατηγικού σχεδιασμού και επιχειρησιακών σχεδίων δράσης για τις σύγχρονες επιχειρήσεις και Οργανισμούς. Χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθοδολογίες, η εταιρεία καθίσταται αρωγός στην επιτυχή πορεία οικονομικής ανάπτυξης και διεύρυνσης των πελατών της. Ειδικότερα, η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. έχει σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία στα κάτωθι:

Αναπτυξιακός Νόμος

Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων

Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ

Στρατηγικές Επενδύσεις

Στρατηγικές Επενδύσεις

Η εταιρεία αναλαμβάνει και παρέχει
ενδεικτικά τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plan)

Ανάλυση και Ανάδειξη Επενδυτικών Ευκαιριών

Κατάρτιση Μελετών Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας

Ανάπτυξη Τραπεζικών Εργασιών

Δημιουργία Εταιρικών
Σχημάτων

Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. προσφέρει ένα σύνολο συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλο το φάσμα των τομέων δραστηριοτήτων της οικονομίας ως ακολούθως:

 • Έρευνα και Αποτύπωση του Συνόλου των Βέλτιστων Επενδυτικών Ευκαιριών ανά κλάδο της οικονομίας.

 • Εκπόνηση Μελετών Ιδιωτικών Επενδύσεων μέσω παρεχόμενων χρηματοδοτικών κίνητρων από́ Εθνικούς και Κοινοτικούς Πόρους

 • Εκπόνηση Μελετών Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης

 • Εκπόνηση Μελετών Βιωσιμότητας και Σκοπιμότητας

 • Ανάλυση Ευκαιριών και Τοπικών Πλεονεκτημάτων

 • Εκπόνηση Μελετών Αποτύπωσης Αγοράς και Ανταγωνισμού

 • Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων

 • Ανάπτυξη Τραπεζικών Εργασιών

 • Εκπόνηση Σχέδιων Δράσης (Action Plans)

 • Δημιουργία Εταιρικών Σχημάτων

Παράλληλα, η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. έχει μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση μελετών διοικητικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού, οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των επιχειρησιακών λειτουργιών Επιχειρήσεων & Οργανισμών.

 

Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα της σύνδεσης τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας ή τεχνολογικής καινοτομίας. Η εταιρεία εστιάζει την εργασία της σε οργανισμούς που βασίζουν την ανάπτυξή́ τους στην Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, στις εταιρείες εντάσεως γνώσης και στα δίκτυα μάθησης. Τα στελέχη της εταιρείας διαθέτουν εμπειρία σε διαδικασίες ανάπτυξης και σχεδιασμού νέων προϊόντων, προώθηση και υποστήριξη νέων επιχειρηματικών σχημάτων και δράσεις που προωθούν την καινοτομία σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

               

Σχεδιασμός & Εφαρμογή Αναπτυξιακής Πολιτικής

Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ειδικεύεται στην εκπόνηση και υλοποίηση αναπτυξιακών μελετών σε εθνικό, περιφερειακό αλλά και διεθνές επίπεδο που αναφέρονται σε όλους τους κλάδους και τους τομείς δραστηριότητας της οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία μας έχει αναλάβει μελέτες αστικής ανάπτυξης και ανασυγκρότησης των απομακρυσμένων και απομονωμένων περιοχών, καταγραφής και προώθησης τοπικών προϊόντων, σχεδιασμού και ανάπτυξης επενδυτικών ευκαιριών για προσέλκυση επενδυτών στους τομείς της γεωργίας, κτηνοτροφίας και αγροτουρισμού, καθώς και οικονομοτεχνικές μελέτες προστασίας και ανάπτυξης βιοτόπων και υδάτινων πόρων.

 

Επίσης, διαχειρίζεται μεγάλα έργα παρέχοντας υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς και αναπτύσσει σημαντική δραστηριότητα στον τομέα της οργάνωσης και υποστήριξης φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ιδιαίτερο τομέα ανάπτυξης συνιστά η παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη φορέων του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όσον αφορά την εκπόνηση και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και την οργάνωση και διαχείριση των νομικών τους προσώπων.

 

Ειδικότερα, η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., παράλληλα με τις υπηρεσίες επιχειρησιακού και στρατηγικού σχεδιασμού, παρέχει και τις ακόλουθες στους ΟΤΑ:

 • Ενημέρωση και Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα ανάπτυξης, σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων και έργων που επιχορηγούνται από την Ε.Ε. ή/και από εθνικούς φορείς.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα εσωτερικής οργάνωσης των Δήμων και των Επιχειρήσεών τους.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες οργάνωσης και διαχείρισης φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)
 • Ανάπτυξη Μεθοδολογίας και Εργαλείων χάραξης Στρατηγικής.
 • Σχεδίαση Δομών Στήριξης και Μηχανισμών υλοποίησης σχεδίων δράσης ανάπτυξης
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

Ισχυρό πελατολόγιο αποτελούμενο από φορείς τόσο του Ιδιωτικού όσο και του Δημόσιου τομέα.

Stiafilco
Elina Κομοτηνή Paper Mill
Αγροτικός Συνεταρισμός Αγρινίου
Poulis S.A.
My Market
Tsakos Group
Ήπειρος
Αβγά Βλαχάκη
Aegean Star Hotels
ΑΒ Βασιλόπουλος
Giannoulis Hotels & Resorts

Υπουργεία

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων
Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Περιφέρειες

Περιφέρεια Αττικής
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Περιφέρεια Θεσσαλίας

ΔΗΜΟΙ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΓΣΕΕ / ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΝΣΕΤΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

Ο.Α.Ε.Δ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ